Vijfde baan
Al in 1995 is besloten tot aanleg van de vijfde baan (inmiddels Polderbaan geheten). Tussen dit moment en het gereed zijn van de baan eind 2002 is er op vergunningengebied erg veel gebeurd.

Eind 1997 is aan het projectteam een vergunningen- coördinator toegevoegd (detacheringsopdracht), zodat alle werkzaamheden rondom vergunningen bij één persoon berustten.

Uit het, door de coördinator opgestelde, overzicht van de vergunningplichtige activiteiten bleek dat er sprake was van meer dan 500 activiteiten, waarvoor diverse vergunningen en ontheffingen aangevraagd moesten worden op basis van ca. 20 (milieu)wetten en verordeningen. Hierbij kan gedacht worden aan o.a. keurontheffingen, milieuvergunningen, lozingsvergunningen, kapvergunningen en ontgrondingenvergunningen.

De vergunningplichtige activiteiten zijn zo veel mogelijk samengevoegd; uiteindelijk zijn ca. 215 vergunningen/ ontheffingen aangevraagd en verleend.

In 2000 is gestart met de uitvoering van de aanleg van de Polderbaan. Vrijwel direct is aan het uitvoeringsteam een Vergunningenbeheerder uitvoering toegevoegd (detacheringsopdracht), Zo was er ook tijdens de uitvoering één aanspreekpunt voor alle vergunningenzaken (naleven voorschriften, bestekswijzigingen, overleg bevoegd gezag en aannemers, Bouwstoffenbesluit, Provinciale Milieuverordening e.d.)

Dat de hierboven beschreven werkwijze succesvol is geweest, blijkt wel uit het feit dat zowel Schiphol als de diverse bevoegde instanties zeer tevreden terugkijken op het project.